voorwaarden

 

 

1. Regelgeving: Dit contract is opgesteld volgens de normen van het legislatieve decreet nr 206 ‘Codice del Consumo’  (wetboek van Consumptie) van 6 september 2005, de richtlijnen 90/314/CEE en met name de L27/12/1977 n° 1084 betreffende de ratificatie en de tenuitvoerbrenging van de internationale overeenkomsten gerelateerd aan het reiscontract getekend in Brussel op 23/04/1970

 

2.Boeking en betalingsvoorwaarden: Na invulling en ondertekening van het boekingsformulier, dat u via email kunt aanvragen, stuurt u het per fax of post aan ons terug. U krijgt van ons via email een bevestiging van uw boekingsdatum. De aanbetaling, tevens de definitieve bevestiging, van de door u geboekte reis is 20% van de totale toerprijs.  Zeven weken voor vertrek dient u het restantbedrag te hebben betaald. De datum, waarop de restant betaling voldaan moet zijn wordt op de bevestigingsfactuur vermeldt. Geen andere herinnering wordt gestuurd. Wanneer het restantbedrag op die datum niet is betaald, houden wij het recht voor om de boeking te annuleren en wordt de benedenstaande annuleringsregeling gehandhaafd. Bij boekingen minder dan zeven weken voor vertrekdatum vragen wij een éenmalige betaling.  

Na de volledige betaling van uw reis, wordt een informatiepakket met de routebeschrijvingen naar het postadres van de hoofdboeker gestuurd. Het pakket bevat accommodatiegegevens en andere noodzakelijke pre-tourinformatie. De kaarten worden door ons op de dag van aankomst in het beginhotel overhandigd.  

3.Groepen: Wanneer u voor een groep wilt boeken, dan accepteert de hoofdboeker namens de medereizigers deze reisvoorwaarden. De factuur en het informatiepakket worden naar het adres van de hoofdboeker gestuurd. Alle vragen en veranderingen met betrekking tot de reis moeten via de hoofdboeker lopen.

 

4.Annulering:Indien u, na bij ons geboekt te hebben, of uw medereiziger(s) van gedachten verandert (u wilt de gemaakte boeking annuleren) dan brengen wij u de daaraan verbonden kosten in rekening. Het minimum dat in rekening wordt gebracht is de aanbetaling. Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst per aangetekend schrijven of per fax voorzien van handtekening en datum te geschieden. De annulering gaat in vanaf de datum dat de brief  per email op ons vestigingskantoor ontvangen is: info@ecologicotours.eu  

Voor een annulering van meer dan 49 dagen voor vertrekdatum wordt de betaalde som (exclusief de aanbetaling van 20% van toerprijs) gerestitueerd. Bij latere annuleringen gaat de benedenstaande annuleringsregeling van kracht:

 

Meer dan 49 dagen

De aanbetaling: 20% van totale toerprijs

48-35 dagen voor begindatum

30% van de totale reissom

34-15 dagen voor begindatum

50% van de totale reissom

14-5 dagen voor begindatum

80% van de totale reissom

4-1 dagen voor begindatum

100% van de totale reissom  

 

Verandering van de boeking: Voor iedere verandering nadat de reis definitief geboekt is, worden 30,00 Euro administratiekosten gerekend. Een vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een annulering en hiervoor gaat de bovenstaande annuleringsregeling van kracht. De gevraagde veranderingen verplichten Meravigliosa Umbria /Ecologico Tours op geen enkele wijze, wanneer zij niet uitgevoerd kunnen worden.

 

5. Veranderingen of annulering van onze zijde:Het kan een heel enkele keer voorkomen dat wij een boeking moeten veranderen of annuleren, nadat de boeking bevestigd is. Hoewel wij natuurlijk proberen veranderingen of annuleringen te vermijden, moeten we ons dit recht toch voorbehouden. We voelen ons verantwoordelijk u datgene te bieden wat wij aangeboden hebben. Echter zijn wijzigingen tussentijds niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om uw begrip bij onverhoopte onvolkomenheden. Soms kunt u niet meer in het hotel van uw keuze terecht, restaurants kunnen sluiten, treinen kunnen omgeleid worden. Wanneer wij een boeking moeten annuleren of veranderen zullen we dit zo spoedig mogelijk aan u mededelen. U heeft dan de keuze om:

  • De veranderingen te accepteren of

  • een door ons aangeboden alternatieve vakantie te nemen (wanneer de prijs lager uitvalt restitueren wij het verschil van de betaalde som of

  • uw reis te annuleren, waarbij u een volledig terugbetaling van de door u betaalde reissom krijgt.

 

Meravigliosa Umbria / Ecologico Tours is echter niet verplicht om overige gemaakte kosten te vergoeden als vlucht- en treinreis boekingen, reisverzekering, visa’s etc.

6.Force majeure: Er is geen enkele verplichting tot vergoeding wanneer de uitvoer van de door u geboekte reis is verhinderd of beinvloed, of u ondervindt anderszien schade of verlies, door overmacht. Met force majeur (overmacht) wordt bedoeld iedere gebeurtenis, die niet te voorkomen is of voorzien had kunnen worden, zoals oorlog, rellen, oproer, terroristische activiteiten, brand, natuur- of nucleare rampen, nadelige weersomstandigheden en soortgelijke gebeurtenissen buiten onze macht.

 

7. Prijzen: Vanzelfsprekend dragen wij de maximale zorg voor uw vakantie, maar wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen voor een definitieve boeking is gedaan: de gepubliceerde reissom is namelijk gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het ter perse gaan van de publicatie. Prijsaanpassingen kunnen voortvloeien uit verhogingen die door ons niet konden worden voorzien, b.v. luchthaventaxen, heffingen of stijgingen van de bus-, trein-, boot-, en vluchtprijzen. Wanneer echter door ons een definitieve bevestigingsfactuur aan u verzonden is, staat de prijs vast en zullen de verhogingen voor onze rekening zijn en wordt de punt nr 4 van kracht.

 

8. Klachten: Wij proberen u een kwaliteitsprodukt te leveren, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Mochten er zich tijdens uw vakantie problemen voordoen, wendt u zich dan tot het hotel, tot onze agent ter plaatse of tot Meravigliosa Umbria / Ecologico Tours zelf, waarvan u het telefoonnummer in de reisbescheiden vindt. Als er bij de uitvoering van een reis iets niet klopt, is dat heel vervelend, maar laat het onze agent of Meravigliosa Umbria zo snel mogelijk weten (en niet pas achteraf). Dan kan er meteen ingegrepen worden om het één en ander te verhelpen, voor zover dat in hun en/of ons vermogen ligt. Dit zowel voor u als voor anderen na u. Het is dus erg belangrijk dat u al tijdens de vakantie reageert, zodat uw klacht nagetrokken kan worden. Iedere klacht zal serieus behandeld worden en u zal op de hoogte gehouden worden van de afhandeling ervan.

 

9. Verantwoordelijkheden: Meravigliosa Umbria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  van beschadigingen, letsel of verlies van eigendommen:

  • door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie dan ook toegebracht behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld van onze zijde.

  • welke onvoorspelbaar of onvermijdbaar is en toe te schrijven aan een derde partij niet verbonden met Meravigliosa Umbria.

  • Force majeur ( zie punt 5)

  • een resultaat is van een gebeurtenis dat wij niet konden voorzien of verhinderen

  • voortkomt uit de diefstal van de fietsen

  • Het programma biedt tochten van verschillend niveau aan. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende tocht. Meravigliosa Umbria is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of het ontbreken ervan, zoals een fietshelm of het tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemer.

Wanneer Meravigliosa Umbria verantwoordelijk is voor beschadiging, verlies door in gebreke te zijn gebleven, beperkt de schadevergoeding zich tot het restitueren van de reissom.

 

10.Reisverzekering: Wij raden u aan om een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten voor uzelf, uw uitrusting en uw bagage. 

 

11. Bescherming van de Privacy Uw gegevens zullen worden beschermd volgens de Europese Privacy wetgeving, "Verordening (EU) n. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, en Zwitserse privacy wet: 235.1 Legge Federale del 19 juni 1992 voor de bescherming van persoonlijke gegevens (LPD)). Volgens deze privacy wet moet deze behandeling gebaseerd zijn op principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten (bescherming van persoonsgegevens) Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens. Wij volgen hierbij alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die gecontroleerd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij beseffen dat uw privacy erg belangrijk is. Ecologico Tours behandelt de door u verstrekte gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor uw boeking van hotels, vluchten et cetera die onderdeel uitmaken van de door uw geboekte reis.  De klant kan op elk moment de rechten uitoefenen van ex art. 15 tot 21 van de AVG / GDPR – toegang hebben tot, bijwerken, corrigeren, annuleren, blokkeren van gegevens door contact op te nemen met Ecologico Tours Tour Operator via e-mail info@ecologicotours.eu. De volledige versie van het privacy beleid van Ecologico Tours GmbH is te raadplegen op:  www.ecologicotours.eu/avg_en_cookies.htm

 

12. Technische gegevens organisatie: Ecologico Tours GmbH, BTW nummer CHE-412.548.732: Verantwoordelijkheids en Rechtsverzekering: Allianz Suisse Bellinzona; Ingeschreven in de kamer van koophandel: Handelsregister Graubünden Svizzera